LT 11 BASE PER ROADBIKE

BASE: P
UM: KG
BASE: B
UM: KG