LT 01 BASI PER LAVABILI

BASE: P
UM: L
BASE: B
UM: L